2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 625020082-2  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) Mr. SOULIVANH CHANTHAVISOUK ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. SOULIVANH CHANTHAVISOUK
    คณะ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 
แผนการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ แผน ข  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
การศึกษาอิสระ
ชื่อการศึกษาอิสระ(ไทย)  
ชื่อการศึกษาอิสระ(อังกฤษ)  
รายละเอียด  
รายการติดตาม
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. จักรชัย โสอินทร์ คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 574/2563 ลว 24 สิงหาคม 2563
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-