2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 625030022-4  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ธนพนธ์ อดุลทิฐิพัชร ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. TANAPON ADULTITHIPAT
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา รายวิชาในสาขาวิชาพืชสวน  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา พืชสวน แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การจัดการสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการคายน้ำ การติดผล และคุณภาพของมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Environmental management affecting on transpiration, fruit set and quality of mango ‘Namdokmai Si-thong’. 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 2 เมษายน 2563
D อนุมัติเค้าโครง 8 พฤษภาคม 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. สุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา คำสั่งที่ 042/2563 ลว 23 ม.ค. 63
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-