2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 625030034-7  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. เพชรพริ้ง แพงคำรักษ์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss PHETPRING PAENGKUMRUC
    คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 144/2564 ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564) (Pass as in the announcement No. 144/2021 on November 19, 2021) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) ผลกระทบและการรับมือต่อการแพร่ระบาด COVID -19 ของครัวเรือนเกษตรกร ในตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) Impacts and Coping Strategis on COVID-19 pandemic of agricultural households in Waeng Noi sub-district, Waeng Noi district, Khon Kaen Province. 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 17 ธันวาคม 2563
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 18 ธันวาคม 2563 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 18 มกราคม 2564
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 4 มีนาคม 2564 แผน ก
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 6 พฤษภาคม 2564 สอบผ่าน
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 13 มกราคม 2565
F แจ้งผลสอบ 13 มกราคม 2565
F รับรองการแก้ไข 17 กุมภาพันธ์ 2565
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. สุกัลยา เชิญขวัญ เปลี่ยนแปลงจากเดิม อ.ไกรเลิศ เสนอ 8/12/2563
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ผลกระทบและการรับมือต่อการแพร่ระบาดโควิด-19 (ระลอก 1) ของครัวเรือนเกษตรกร กรณีศึกษา บ้านโนนศิลา ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 
ชื่อวารสาร วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 16 กันยายน 2564 
ปีที่ 10  ฉบับที่
เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
หน้า 93-110  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ