2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 625040003-2  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย กิตติพิชญ์ เลิศล้ำ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. KITTIPIT LERTLUM
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา อุตสาหการ  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การออกแบบผังคลังสินค้าชนิดตำแหน่งคงที่ที่เหมาะสมสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) AN OPTIMAL FIXED-LOCATION WAREHOUSE LAYOUT DESIGN FOR BEVERAGE INDUSTRY 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 12 พฤศจิกายน 2563 คำสั่งคณะฯที่ 725/2563 ลว.2 พฤศจิกายน 2563
D อนุมัติเค้าโครง 30 พฤศจิกายน 2563 อนุมัติ
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ฐนวรรธน์ นิยะโมสถ คำสั่งคณะฯที่ 119/2563 ลว.30 มกราคม 2563
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-