2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 625040008-2  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ฤทธิชัย เลี่ยมทอง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. RITTICHAI LIEMTHONG
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ไฟฟ้า  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมไฟฟ้า แผน ก แบบ ก 1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ระบบบริหารจัดการการซื้อขายพลังงานระหว่างระบบไฟฟ้าและบ้านอัจฉริยะ 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Energy Trading Management System between Electric Power System and Smart Home 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 14 กุมภาพันธ์ 2563 คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ 126/2563 ลว.4 กุมภาพันธ์ 2563
D อนุมัติเค้าโครง 24 กุมภาพันธ์ 2563 อนุมัติ
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. รองฤทธิ์ ฉัตรถาวร คำสั่งคณะฯที่ 52/2563 ลว.9 มกราคม 2563
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-