2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 625040042-2  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย คณิน วาจนสุนทร ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. KANIN WAJANASOONTHON
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ไฟฟ้า  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมไฟฟ้า แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 47/2564 ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน 2564 (Pass as in the announcement No. 47/2021 on April 9, 2021)) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การเติมอนุภาคนาโนกราฟีนลงในเมทิลเอสเตอร์เพื่อเพิ่มความคงทนต่อความเครียดสนามไฟฟ้าและการระบายความร้อนในหม้อแปลงไฟฟ้า 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Nano Graphene filler in Methyl ester as transformer oil for an improvement of Electrical Breakdown Strength and Cooling Enhancement 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 23 มีนาคม 2563 คำสั่งคณะที่ 222/2563 ลว.9 มีนาคม 2563
D อนุมัติเค้าโครง 3 เมษายน 2563 อนุมัติ
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ. อำนาจ สุขศรี คำสั่งคณะฯที่ 942/2562 ลว.18 พฤศจิกายน 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-