2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 625040043-0  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย จักรี สัจธรรมพิทักษ์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. CHAKKRI SATCHATHAMPITAK
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ไฟฟ้า  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมไฟฟ้า แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การศึกษาถึงผลกระทบของเสิร์จอิมพีแดนซ์จากเสาส่งกำลังไฟฟ้าต่อปรากฎการณ์แรงดันเกินฟ้าผ่า 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) A study on an impact of tower surge impedance against lightning surge phenomena 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 23 มีนาคม 2563 คำสั่งคณะที่ 223/2563 ลว.9 มีนาคม 2563
D อนุมัติเค้าโครง 7 เมษายน 2563 อนุมัติ
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ. อำนาจ สุขศรี คำสั่งคณะฯที่ 944/2562 ลว.18 พฤศจิกายน 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-