2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 625040052-9  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย จาริตร ปูอินต๊ะ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. CHARITR PUINTA
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เครื่องกล  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมเครื่องกล แผน ก แบบ ก2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การทดลองและศึกษาอัตราการใช้พลังงานของกลไกปรับมุมของใบพัด ของกังหันน้ำพลังงานจลน์ แบบแกนตั้ง 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) AN EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF THE VARIABLE PITCH MECHANISM POWER CONSUMPTION OF DARRIEUS HYDROKINETIC TURBINE 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 26 มีนาคม 2563 คำสั่งคณะที่ 242/2563 ลว.16 มีนาคม 2563
D อนุมัติเค้าโครง 31 มีนาคม 2563 อนุมัติ
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. อัครพล จันทร์อ่อน คำสั่งคณะวิศวฯที่ 673/2562 ลว. 21 สิงหาคม 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-