2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 625040079-9  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. จรีย์พร วิศรี ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss CHAREEPORN VISRI
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ไฟฟ้า  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมไฟฟ้า แผน ก แบบ ก 1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 158/2562 ประกาศ ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การปรับปรุงแรงดันไฟฟ้าไม่สมดุลของระบบจำหน่ายไฟฟ้าอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาการเข้ามาของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาและยานยนต์ไฟฟ้า 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Optimal Improving voltage unbalance of Distribution system Considering solar PV rooftop and electric vehicle penetrations 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 28 มกราคม 2563 คำสั่งคณะฯที่ 70/2563 ลว.14 มกราคม 2563
D อนุมัติเค้าโครง 14 กุมภาพันธ์ 2563 อนุมัติ
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. รองฤทธิ์ ฉัตรถาวร คำสั่งคณะวิศวฯที่ 219/2563 ลว. 9 มีนาคม 2563
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-