2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 625040080-4  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ปัญญาวุฒิ บุญลักษณ์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. PANYAWOOT BOONLUK
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ไฟฟ้า  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมไฟฟ้า แผน ก แบบ ก 1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การหาจุดติดตั้งและขนาดของระบบจัดเก็บพลังงานไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ที่เหมาะสม : กรณีศึกษา ฟีดเดอร์ที่ 7 ของสถานีไฟฟ้านครพนม 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Optimal siting and sizing of battery energy storage : case study 7th feeder at Nakhon Phanom Substation. 
รายละเอียด อาจารย์สิโรตม์ คุณกิตติ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ตามคำสั่งคณะฯที่ 839/2563 25 ธันวาคม 2563 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 28 มกราคม 2563 คำสั่งคณะฯที่ 71/2563 ลว.14 มกราคม 2563
D อนุมัติเค้าโครง 11 กุมภาพันธ์ 2563 อนุมัติ
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศ.ดร. อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร คำสั่งคณะวิศวฯที่ 678/2562 ลว. 21 สิงหาคม 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-