2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 625040102-0  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ธเนศ คณะดี ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. THANAT KANADEE
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ไฟฟ้า  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมไฟฟ้า แผน ก แบบ ก 1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ระบบการจัดการและติดตามพลังงานไฟฟ้าสำหรับอาคารอัจฉริยะผ่านโครงข่าย LoRaWAN 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) ELECTRICAL ENERGY MANAGEMENT AND MONITORING SYSTEM FOR SMART BUILDING USING LORAWAN 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 10 พฤศจิกายน 2563 คำสั่งคณะฯที่ 683/2563 ลว.14 ตุลาคม 2563
D อนุมัติเค้าโครง 17 พฤศจิกายน 2563 อนุมัติ
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ศราวุธ ชัยมูล คำสั่งคณะฯที่ 20/2563 ลว. 3 มกราคม 2563
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-