2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 625050019-1  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ภู แก้วอำไพ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. PULL KAEWAMPAI
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา จิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา จิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา วิชาเอกจิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ผลของโปรแกรมการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มเพื่อลดความวิตกกังวลของครอบครัวที่มีบุคคลออทิซึมสเปกตรัม 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) THE EFFECT OF GROUP COUNSELING PROGRAM ON ANXIETY REDUCTION IN FAMILIES WITH AUTISM SPECTRUM PERSON 
รายละเอียด จิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา วิชาเอกจิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา แผน ก แบบ ก 2 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 2 พฤศจิกายน 2563 คำสั่ง ศศ.บศ.503/2563 ลว. 21 ตุลาคม 2563
D อนุมัติเค้าโครง 22 พฤศจิกายน 2563 7% ภาคต้น 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ปิยะวรรณ ศรีสุรักษ์ เปลี่ยนจาก อ.ดร.พัชรินทร์ จำปานนท์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-