2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 625050019-1  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ภู แก้วอำไพ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. PULL KAEWAMPAI
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา จิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา วิชาเอกจิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 58/2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน 2564 (Pass as in the announcement No. 58/2021 on April 30, 2021)) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) ผลของโปรแกรมการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มเพื่อลดความวิตกกังวลของครอบครัวต่อการมีบุตรหลานที่มีภาวะออทิซึมสเปกตรัม 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) THE EFFECT OF GROUP COUNSELING PROGRAM ON REDUCTION OF FAMILIES ANXIETY ON HAVING PERSON WITH AUTISM SPECTRUM DISORDER 
รายละเอียด จิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา วิชาเอกจิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา แผน ก แบบ ก 2 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 2 พฤศจิกายน 2563 คำสั่ง ศศ.บศ.503/2563 ลว. 21 ตุลาคม 2563
D อนุมัติเค้าโครง 22 พฤศจิกายน 2563 7% ภาคต้น 2563
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 12 พฤษภาคม 2564 คำสั่ง ศศ.บศ. 171/2564 ลว. 28 เมษายน 2564
F แจ้งผลสอบ 12 พฤษภาคม 2564 Excellent
D เปลี่ยนชื่อ วพ กศ 22 พฤษภาคม 2564
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 29 มิถุนายน 2564 เสนอ กก.คณะ 29 ก.ย. 2564
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 29 มิถุนายน 2564 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ปิยะวรรณ ศรีสุรักษ์ เปลี่ยนจาก อ.ดร.พัชรินทร์ จำปานนท์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ผลของโปรแกรมการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มเพื่อลดความวิตกกังวลของครอบครัวที่มีบุตรหลานมีภาวะออทิซึมสเปกตรัม The Effects of Group Counseling Program on Reduction of Families Anxiety on Having Person with Autism Spectrum Disorder  
ชื่อวารสาร วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 29 กรกฎาคม 2564 
ปีที่ 49  ฉบับที่
เดือน กรกฎาคม - กันยายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ