2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 625050034-5  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย โชคชัย เข็มแก้ว ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. CHOKCHAI KHEMKAEW
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา คณิตศาสตรศึกษา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 108/2564 ประกาศ ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2564) (Pass as in the announcement No. 108/2021 on August 16, 2021) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) ความเชื่อของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติของคณิตศาสตร์ 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) GRADUATE STUDENTS’ BELIEF ABOUT THE NATURE OF MATHEMATICS 
รายละเอียด คณิตศาสตรศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ป.โท ภาคปกติ โทรศัพท์ 0945146685 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 10 กุมภาพันธ์ 2564 คำสั่ง ศศ.บศ. 078/2564 ลว. 9 กุมภาพันธ์ 2564
D อนุมัติเค้าโครง 12 มีนาคม 2564 18% ภาคปลาย 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. เกียรติ แสงอรุณ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. นฤมล ช่างศรี