2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 625050082-4  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย พีรวัฒน์ ศรีเมือง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. PEERAWAT SRIMUANG
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา หลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 43/2564 ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน 2564 (Pass as in the announcement No. 43/2021 on April 1, 2021)) 
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ผลของทักษะมวยไทย โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) EFFECTS OF MUAYTHAI SKILLS USING COOPERATIVE LEARNING BY TGT TECHNIQUE OF GRADE 7 STUDENTS. 
รายละเอียด หลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา แผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 25 ธันวาคม 2563 คำสั่ง ศศ.บศ.588/2563 ลว. 16 ธันวาคม 2563
D อนุมัติเค้าโครง 23 มกราคม 2564 Turnitin 23%
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 30 กรกฎาคม 2564 คำสั่ง ศศ.บศ. 347/2564 ลว. 5 ก.ค. 2564
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ธชา รุญเจริญ คำสั่ง ศศ.บศ.384/2563 ลว. 29 กรกฎาคม 2563
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-