2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 625050087-4  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ชัยณรงค์ ทาบุดดา ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. CHAINARONG THABUTDA
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา การศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาเอกการสอนเคมี แผน ก แบบ ก 2 (กลุ่มที่ 1)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 107/2563 ประกาศ ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2563) 
สถานภาพ   ลาพักการเรียน      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) สมรรถนะในการสร้างกราฟของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง สมบัติของธาตุหมู่เรพรีเซนเททีฟ ที่เรียนรู้โดยใช้กลยุทธการสอนการสร้างกราฟ 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Grade 10 students’ graphing competences in learning representative elements through graphing instruction strategy 
รายละเอียด การศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาเอกการสอนเคมี แผน ก แบบ ก 2 (กลุ่มที่ 1) ป.โท โครงการพิเศษ 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 23 เมษายน 2564 คำสั่ง ศศ.บศ.091/2564 ลว. 12 มีนาคม 2564
D อนุมัติเค้าโครง 3 พฤษภาคม 2564 17% ภาคปลาย 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ร่มเกล้า จันทราษี
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-