2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 625050088-2  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ธนพงศ์ ชาชิโย ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. THANAPONG CHACHIYO
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา การศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาเอกการสอนเคมี แผน ก แบบ ก 2 (กลุ่มที่ 1)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 107/2563 ประกาศ ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ความสามารถในการวาดภาพเพื่อตีความความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนรู้ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบกรอบความคิด (TFA) เรื่องแก๊สและสมบัติของแก๊ส 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) GRADE 11 STUDENT’S DRAWING ABILITIES TO INTERPRET MATHEMATICAL RELATIONSHIP LEARNED USING THINKING FRAME APPROACH OF GASES AND THEIR PROPERTIES 
รายละเอียด การศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาเอกการสอนเคมี แผน ก แบบ ก 2 (กลุ่มที่ 1) ปริญญาโท โครงการพิเศษ / โทรศัพท์ 0847978130 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 19 ธันวาคม 2563 คำสั่ง ศศ.บศ.596/2563 ลว. 16 ธันวาคม 2563
D อนุมัติเค้าโครง 14 มกราคม 2564 10% ภาคปลาย 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ร่มเกล้า จันทราษี
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-