2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 625050110-5  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ลักขณา คณาศรี ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss LUKKHANA KANASRI
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา คณิตศาสตรศึกษา แผน ก แบบ ก 2 (มีพื้นฐานการศึกษา)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 135/2563 ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การเชื่อมโยงโดยใช้วิธีการของนักเรียนในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ที่ใช้วิธีการแบบเปิด 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) Connection by using Student’s “How to” in Mathematics Classroom using Open Approach 
รายละเอียด คณิตศาสตรศึกษา แผน ก แบบ ก 2 (มีพื้นฐานการศึกษา) ป.โท โครงการพิเศษ 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 16 กุมภาพันธ์ 2564 คำสั่ง ศศ.บศ. 076/2564 ลว. 9 กุมภาพันธ์ 2564
D อนุมัติเค้าโครง 9 มีนาคม 2564 Turnitin 12%
F แจ้งผลสอบ 2 สิงหาคม 2564 ครั้งที่ 1 ไม่ผ่าน , ครั้งที่ 2 Good
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 2 26 สิงหาคม 2564 ครั้งที่ 2 Good
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 26 สิงหาคม 2564 คำสั่ง ศศ.บศ. 745/2564 ลว. 5 สิงหาคม 2564
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 15 ตุลาคม 2564 เสนอ กก.คณะ 28 ต.ค. 2564
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 15 ตุลาคม 2564 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. สัมพันธ์ ถิ่นเวียงทอง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การเชื่อมโยงโดยใช้วิธีการของนักเรียนในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ที่ใช้วิธีการแบบเปิด 
ชื่อวารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร สำนักงานวารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 15 ตุลาคม 2564 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน เมษายน - มิถุนายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2565 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ