2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 625050136-7  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ธีมาพร ขุริมนต์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss TEEMAPOHN KHURIMON
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา จิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา จิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา วิชาเอกการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มฯ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (<strong>ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น</strong><strong>&nbsp;(ฉบับที่ 94/2562) ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2562</strong> &nbsp;) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การพัฒนาแอพพลิเคชันเพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้ปกครองและป้องกันภาวะแทรกซ้อนในเด็กสมองพิการ 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Development of Application for Promote Potentiality of Parents and Prevent Complications in Children with Cerebral Palsy 
รายละเอียด ยื่นหลักฐาน ป.บัณฑิต มาเพิ่ม เมื่อ29พย62. / 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 29 พฤศจิกายน 2563 คำสั่ง ศศ.บศ. 519/2563 ลว. 29 ตุลาคม 2563
D อนุมัติเค้าโครง 16 ธันวาคม 2563 7% ภาคต้น 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. วัณทนา ศิริธราธิวัตร คำสั่ง ศศ.บศ. 286/2563 ลว. 29 ก.ค. 2563
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-