2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 625050137-5  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. นิษฐเนตร์ กาสีชา ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss NITTHANATE KASICHA
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา จิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา จิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา วิชาเอกการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มฯ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 7/2564 ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม 2564) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ผลการใช้บอร์ดเกมในการพัฒนาทักษะงานที่ใช้ความคิดกำกับด้านการควบคุมอารมณ์ของเด็กที่มีภาวะออทิซึมสเปกตรัม 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) THE EFFECT OF BOARD GAME IN THE ENHANCE OF EXECUTIVE FUNCTIONS FOCUSIM ON EMOTIONAL CONTROL IN CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM 
รายละเอียด โทร 0876429991 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 30 ตุลาคม 2563 คำสั่ง ศศ.บศ.494/2563 ลว. 15 ตุลาคม 2563
D อนุมัติเค้าโครง 26 พฤศจิกายน 2563 15% ภาคต้น 63
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ปิยะวรรณ ศรีสุรักษ์ คำสั่ง ศศ.บศ. 341/2563 ลว. 29 ก.ค. 2563
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-