2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 625050152-9  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ธนธรณ์ ศรีจันทร์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. THANATHORN SRIJUN
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันสำหรับประเมินความเป็นนวัตกร ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) MOBILE APPLICATION DEVELOPMENT FOR INNOVATOR ASSESSMENT OF HIGH SCHOOL STUDENTS IN THE NORTHEAST 
รายละเอียด การวัดและประเมินผลการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 โทรศัพท์ 0935017835 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 25 สิงหาคม 2563 คำสั่ง ศศ.บศ.431/2563 ลว. 17 สิงหาคม 2563
D อนุมัติเค้าโครง 13 กันยายน 2563 5%
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. จตุภูมิ เขตจัตุรัส คำสั่ง ศศ.บศ.371/2563 ลว. 29 กรกฎาคม 2563
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-