2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 625050160-0  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. มนสิชา โพธิ์เสนา ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss MONSICHA PHOSENA
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา คณิตศาสตรศึกษา แผน ก แบบ ก 2 (มีพื้นฐานการศึกษา)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 135/2563 ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การสำรวจการแสดงแทนของนักเรียนในลำดับกิจกรรมการสอน ในชั้นเรียนที่ใช้วิธีการแบบเปิด 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) Exploring of Students’ Representations in Flow of Lesson in Classroom using Open Approach 
รายละเอียด คณิตศาสตรศึกษา แผน ก แบบ ก 2 (มีพื้นฐานการศึกษา) 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 1 พฤษภาคม 2564 คำสั่ง ศศ.บศ. 147/2564 ลว. 28 เมษายน 2564 ครั้งที่ 1 / ลง วพ. 2 ภาคเรียน
D อนุมัติเค้าโครง 3 พฤษภาคม 2564 Turnitin 14%
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 27 กรกฎาคม 2565 คำสั่ง ศศ.บศ. 495/2565 ลว. 20 กรกฎาคม 2565
F แจ้งผลสอบ 1 สิงหาคม 2565 Good
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 6 ตุลาคม 2565 เสนอ กก.คณะ 28 ต.ค. 2565
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 6 ตุลาคม 2565 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. สัมพันธ์ ถิ่นเวียงทอง เปลี่ยนจาก ผศ.ดร.วัชรินทร์ คล่องดี
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การสำรวจการแสดงแทนของนักเรียนในลำดับกิจกรรมการสอนในชั้นเรียนที่ใช้วิธีการแบบเปิด 
ชื่อวารสาร วารสารวิจยวิชาการ วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ISBN/ISSN (Print) ISSN 2672-9490/ISSN 2672-9490, (Online) ISSN 2672-9962/ISSN 2672-9962  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 28 กันยายน 2565 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2566  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2565 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ