2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 625050161-8  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาง สุภารัตน์ คาระวะ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mrs. SUPARAT KARAWA
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา คณิตศาสตรศึกษา แผน ก แบบ ก 2 (มีพื้นฐานการศึกษา)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 135/2563 ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) กระบวนการมีปัญหาของตนเองของนักเรียนในการสอนที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) The Students' Problem Posing Process In Teaching By Using Lesson Study And Open Approach 
รายละเอียด คณิตศาสตรศึกษา แผน ก แบบ ก 2 (มีพื้นฐานการศึกษา) ปริญญาโท โครงการพิเศษ / โทรศัพท์ 0879515374 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 11 พฤศจิกายน 2563 คำสั่ง ศศ.บศ.525/2563 ลว. 11 พ.ย. 2563
D อนุมัติเค้าโครง 1 ธันวาคม 2563 11% ภาคต้น 2563
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 12 กรกฎาคม 2564 คำสั่ง ศศ.บศ. 343/2564 ลว. 5 ก.ค. 2564
F แจ้งผลสอบ 2 สิงหาคม 2564 Good
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 2 26 สิงหาคม 2564 คำสั่ง ศศ.บศ.736/2564 ลว. 30 กรกฎาคม 2564
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 15 ตุลาคม 2564 เสนอ กก.คณะ 28 ต.ค. 2564
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 15 ตุลาคม 2564 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. สัมพันธ์ ถิ่นเวียงทอง เปลี่ยนจาก ผศ.ดร. วัชรินทร์ คล่องดี 650931417543
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ กระบวนการมีปัญหาของตนเองของนักเรียนในชั้นเรียนที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด 
ชื่อวารสาร วารสารวิชาการธรรมทรรศ์ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 14 ตุลาคม 2564 
ปีที่ 21  ฉบับที่
เดือน ตุลาคม - ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ