2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 625050162-6  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ณัฐรัฐ มูลมาตย์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss NUTTARAT MOOLMART
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 43/2564 ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน 2564 (Pass as in the announcement No. 43/2021 on April 1, 2021)) 
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) ผลของการส่งเสริมการเรียนรู้เรื่อง การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สำหรับผู้เป็นสามีด้วยสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้โดยอาศัยแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) THE EFFECT OF BREASTFEEDING PROMOTION FOR FATHER VIA LEARNING ENVIRONMENT BASED ON SOCIAL MEDIA PLATFORM 
รายละเอียด เทคโนโลยีการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 โทรศัพท์ 082-6493945 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 27 เมษายน 2564 คำสั่ง ศศ.บศ.126/2564 ลว. 20 เมษายน 2564
D อนุมัติเค้าโครง 3 พฤษภาคม 2564 30% ภาคปลาย 2563
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 30 กรกฎาคม 2565 คำสั่ง ศศ.บศ.470/2565 ลว.7 กรกฎาคม 2565
F แจ้งผลสอบ 30 กรกฎาคม 2565 Excellent
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 7 ตุลาคม 2565 รอ บว.37
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. อนุชา โสมาบุตร คำสั่ง ศศ.บศ.389/2563 ลว. 29 กรกฎาคม 2563
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร. ทิวาวรรณ เทพา