2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 625060016-1  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย เกษมพันธ์ แสนทวีสุข ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. KASEMPANT SAENTAWEESUK
    คณะ คณะพยาบาลศาสตร์ 
แผนการศึกษา การพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตต่อระดับน้ำตาลในเลือดหลังอดอาหาร การคาดหวังผลลัพธ์และพฤติกรรมสุขภาพในผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) Effect of internet based self efficacy program on fasting blood sugar outcome expectation and health behavior among individuals at risk of type 2 diabetes mellitus. 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 27 พฤศจิกายน 2563
D อนุมัติเค้าโครง 11 มกราคม 2564
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. นงลักษณ์ เมธากาญจนศักดิ์ คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 75/2563 ลว.8 พ.ค.2563
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-