2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 625060029-2  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. วลัยภรณ์ กุลวงค์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss WALAIPORN KULWONG
    คณะ คณะพยาบาลศาสตร์ 
แผนการศึกษา การพยาบาลผู้สูงอายุ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 104/2563 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การรับรู้ของผู้สูงอายุและครอบครัวต่อรูปแบบการบริการดูแลผู้สูงอายุโรคเบาหวานชนิดที่ 2 บ้านม่วงโมเดล โรงพยาบาลบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) Older people and their families' perceptions about care service model for elderly diabetes type 2 : Ban Muang Model Ban Muang hospital Sakon Nakhon Province 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 18 พฤศจิกายน 2563
D อนุมัติเค้าโครง 30 พฤศจิกายน 2563
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 7 พฤษภาคม 2565
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. มยุรี ลี่ทองอิน คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 162/2563 ลว.10 ส.ค.2563
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อผลงานที่นำเสนอ การพัฒนานวัตกรรมสุขภาพเพื่อส่งเสริมการจัดการตนเองของผู้สูงอายุโรคเบาหวานชนิดที่ 2: บ้านม่วงโมเดล 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 25 มีนาคม 2564 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 22 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 25 มีนาคม 2564 ถึง 25 มีนาคม 2564  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume 22  Proceeding Paper Issue 22 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 593-603  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper