2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 625060033-1  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. เบญจมาภรณ์ ศิริคุณ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss BANCHAMAPORN SIRIKHUN
    คณะ คณะพยาบาลศาสตร์ 
แผนการศึกษา การพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 46/2565 ประกาศ ณ วันที่ 25 เมษายน 2565) (Pass as in the announcement No. 46/2022 on April 25, 2022) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การทำหน้าที่ของครอบครัวที่มีวัยรุ่นตั้งครรภ์ 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) Family Function during Adolescent Pregnancy 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 24 ธันวาคม 2563
D อนุมัติเค้าโครง 5 กุมภาพันธ์ 2564
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 21 ธันวาคม 2565
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 22 กุมภาพันธ์ 2566 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. เสาวคนธ์ วีระศิริ คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 15/2563 ลว.9 ม.ค.2563
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Family Functions during Adolescent Pregnancy: Cases Study 
ชื่อวารสาร Journal of Medical - Clinical Research & Reviews 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Scivision Publishers 
ISBN/ISSN ISSN 2639-944X  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 14 September 2022 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน Sep 2022  ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 2022 
หน้า 1-8  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ