2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 625060035-7  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาง ภัคชุดา บ่อคำเกิด ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mrs. PHAKCHUDA BORKHAMGERD
    คณะ คณะพยาบาลศาสตร์ 
แผนการศึกษา การพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 159/2563 ประกาศ ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) พฤติกรรมการป้องกันโรคมะเร็งเต้านมของสตรีและครอบครัวในตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) BREAST CANCER PREVENTION BEHAVIOR AMONG WOMENS AND FAMILIES AT NONSONG DISTRICT,UDONTHANI PROVINCE 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 24 ธันวาคม 2563
D อนุมัติเค้าโครง 5 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. พัชราภรณ์ เจนใจวิทย์ คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 15/2563 ลว.9 ม.ค.2563
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-