2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 625060036-5  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. จันทร์เพ็ญ ต้วมศรี ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss CHANPEN TUAMSRI
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะพยาบาลศาสตร์ 
แผนการศึกษา การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การพัฒนาเเนวทางสนับสนุนการจัดการดูแลตนเองสำหรับผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคเบาหวาน ตำบลนาสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Development of Self Management Supporting Approaches for Elderly with diabetes mellitus. Na Si Nuan Subdistrict, Kantharawichai District Mahasarakham Province 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 28 ธันวาคม 2563
D อนุมัติเค้าโครง 11 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. กิตติภูมิ ภิญโย คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 17/2563 ลว.9 ม.ค.2563
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-