2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 625060048-8  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาง ผกาภรณ์ พินิจจันทรานุกูล ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mrs. PHAKAPORN PHINITCHANTANUKUN
    คณะ คณะพยาบาลศาสตร์ 
แผนการศึกษา การบริหารทางการพยาบาล แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดนิ่วในไตโดยการส่องกล้องผ่านผิวหนัง โรงพยาบาลขอนแก่น 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) ACTIVITYS BASE COSTING ANALYSIS OF PERIOPERATIVE NURSING FOR PATIENTS PERCUTANEOUS NEPHROLITHOTOMY IN KHON KAEN HOSPITAL 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 7 กุมภาพันธ์ 2564
D อนุมัติเค้าโครง 17 มีนาคม 2564
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 16 ธันวาคม 2564
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. พีรพงษ์ บุญสวัสดิ์กุลชัย คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 140/2563 ลว.17 ก.ค.63
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดนิ่วในในไตโดยการส่องกล้องผ่านผิวหนัง โรงพยาบาลขอนแก่นACTIVITYS BASE COSTING ANALYSIS OF PERIOPERATIVE NURSING FOR PATIENTS PERCUTANEOUS NEPHROLITHOTOMY IN KHON KAEN HOSPITAL 
ชื่อวารสาร วารสารสกลนคร 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร โรงพยาบาลสกลนคร 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 5 พฤษภาคม 2565 
ปีที่ 25  ฉบับที่
เดือน มกราคม-เมษายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2565 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ