2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 625060076-3  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ 
ชือนามสกุล(ไทย) Miss HA THI THU TRANG ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss HA THI THU TRANG
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา สาขาการพยาบาล (หลักสูตรนานาชาติ)  คณะ คณะพยาบาลศาสตร์ 
แผนการศึกษา พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 97/2562 ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย)  
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Factors influencing diet adherence among Type 2 Diabetes Mellitus patients in Vietnam 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 30 กันยายน 2563
D อนุมัติเค้าโครง 20 ตุลาคม 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ณิชาภัตร พุฒิคามิน คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 158/2563 ลว.10 ส.ค. 2563
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-