2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 625070035-1  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ศิรินทร์ญา สิทธิรักษ์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss SIRINYA SITTHIRAK
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ชีวเคมี  คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา ชีวเคมีทางการแพทย์และชีววิทยาโมเลกุล แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 79/2563 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) แบบแผนไมโครไบโอมภายในชิ้นเนื้อผู้ป่วยมะเร็งท่อน้าดีที่สัมพันธ์กับการดื้อยาเคมีบาบัด 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) The intratumoral microbiome in cholangiocarcinoma associated chemotherapeutic resistance 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 27 พฤศจิกายน 2563 คำสั่งที่ 2223/2563 ลว 27 พฤษจิกายน 2563
D อนุมัติเค้าโครง 19 มกราคม 2564
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. วัชรินทร์ ลอยลม คำสั่งที่ 1135/2563 ลว 26 มิถุนายน 2563
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. นิษณา นามวาท คำสั่งที่ 1135/2563 ลว 26 มิถุนายน 2563