2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 625070039-3  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ 
ชือนามสกุล(ไทย) Mrs. SEREYWATANA CHEA ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mrs. SEREYWATANA CHEA
    คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา เวชศาสตร์เขตร้อน แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 77/2563 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย)  
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) COMPARISON AMONG DISK DIFFUSION, E-TEST AND BROTH MICRODILUTION TEST FOR CEFTAZIDIME AND TRIMETHOPRIM/SULFAMETHOXAZOLE RESISTANCE IN BURKHOLDERIA PSEUDOMALLEI CLINICAL ISOLATES 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง 25 มีนาคม 2564
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 15 พฤศจิกายน 2564 คำสั่งที่ 1940/2564 ลว 15 พฤศจิกายน 2564
F แจ้งผลสอบ 30 พฤศจิกายน 2564 สอบผ่าน ไม่มีแก้ไข ผลการสอบ Good
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. โสรัจสิริ เจริญสุดใจ คำสั่งที่ 2016/2563 ลว 4 พฤศจิกายน 2563
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. สุทัศน์ สุทธิประภา คำสั่งที่ 230/2564 ลว 11 กุมภาพันธ์ 2564
 
 
 
ทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ
ปีการศึกษา ปีการศึกษา 2563
รายการติดตาม
การยื่นเรื่องเบิกเงิน

รายการติดตาม
การโอนเงิน 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อผลงานที่นำเสนอ Comparison of disk diffusion, E-test and broth microdilution test for ceftazidime susceptibility against Burkholderia pseudomallei 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 31 พฤษภาคม 2564 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 18 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 31 พฤษภาคม 2564 ถึง 1 มิถุนายน 2564  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี(Online conference)  จังหวัด/รัฐ  
Proceeding Paper Volume 2564  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 173-180  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper