2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 625070040-8  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ 
ชือนามสกุล(ไทย) Miss HANG THI THU PHUNG ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss HANG THI THU PHUNG
    คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา เวชศาสตร์เขตร้อน แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 102/2563 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความชุกของการติดเชื้อแบคทีเรียเฮลิโคแบคเตอร์ ไพโลไรและปัจจัยก่อความรุนแรง CagA กับ การเกิดเนื้อเยื่อพังผืดรอบท่อน้ำดีระดับรุนแรงในผู้ติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับทั้งก่อนและหลังได้รับยาถ่ายพยาธิ 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) PREVALENCE AND INTENSITY OF HELICOBACTER SPECIES AND THEIR VIRULENT FACTORS IN OPISTHORCHIASIS PATIENTS BEFORE AND AFTER PRAZIQUANTEL TREATMENT AND THEIR ASSOCIATION WITH ADVANCED PERIDUCTAL FIBROSIS 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 12 กรกฎาคม 2564 คำสั่ง 179/2564 ลว 9 กรกฎาคม 2564
D อนุมัติเค้าโครง 21 กรกฎาคม 2564
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 15 พฤศจิกายน 2564 คำสั่งที่ 1941/2564 ลว 15 พฤศจิกายน 2564
F แจ้งผลสอบ 30 พฤศจิกายน 2564 สอบผ่าน ไม่มีแก้ไข ผลการสอบ Excellent
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. รักษวรรณ ดีโนนโพธิ์ คำสั่งที่ 1069/2564 ลว 9 กรกฎาคม 2564
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ศ.ดร. บรรจบ ศรีภา คำสั่งที่ 183/2564 ลว 15 กรกฎาคม 2564