2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 625070043-2  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาง วิลาสินี สุราสา ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mrs. WILASINEE SURASA
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา จุลชีววิทยา  คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา จุลชีววิทยาทางการแพทย์ แผน ก แบบ ก 1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การระบุเชื้อและจีโนไทป์ของไวรัสไข้สมองอักเสบ (Japanese Encephalitis Virus) และไวรัสซิก้า (Zika Virus) ในยุงรำคาญในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Detection and Genotyping of Japanese Encephalitis Virus and Zika Virus in Culex mosquitoes in Northeastern of Thailand 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 28 กันยายน 2563 คำสั่งที่ 1733/2563 ลว 28 กันยายน 25693
D อนุมัติเค้าโครง 16 พฤศจิกายน 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. สุปราณี พันธุ์ธนวิบูลย์ คำสั่งที่ 1378/2562 ลว 14 สิงหาคม 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
นางสาว แจ่มใส เพียรทอง คำสั่งที่ 732/2563 ลว 12 พฤษภาคม 2563