2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 625080006-2  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. พนมพร แสนประเสริฐ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss PANOMPORN SAENPRASERT
    คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
แผนการศึกษา ปรัชญาและศาสนาตะวันออก แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (<strong>ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น</strong><strong>&nbsp;(ฉบับที่ 94/2562) ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2562</strong> &nbsp;) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) วิเคราะห์เกณฑ์การตัดสินคุณค่าชีวิตสัตว์ 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) An Analysis of Justification for Animal Value 
รายละเอียด แผน ก แบบ ก 2 คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 242/2563 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 20 มีนาคม 2564
D อนุมัติเค้าโครง 3 พฤษภาคม 2564 ขออนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ช้าเป็นกรณีพิเศษ
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. หอมหวล บัวระภา คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 242/2563
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-