2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 625110043-1  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. พิชญ์จิลักษณ์ เค้าแคน ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss PITJILAK KAOKAEN
    คณะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิทยาการระบาด แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 66/2564 ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 (Pass as in the announcement No. 66/2021 on May 17, 2021)) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) ผลกระทบต่อสุขภาพของเด็กทารกที่เกิดจากมารดาวัยรุ่นใน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) HEALTH EFFECTS OF INFANTS FROM ADOLESCENT MOTHER IN YANG TALAT DISTRICT, KALASIN PROVINCE 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 28 พฤศจิกายน 2563
D อนุมัติเค้าโครง 16 ธันวาคม 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. เลิศชัย เจริญธัญรักษ์ คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 137/2563 ลว.14 กรกฎาคม 2563
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-