2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 625110056-2  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. กัญญรัตน์ สระแก้ว ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss KANYARAT SAKAEW
    คณะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
แผนการศึกษา ชีวสถิติ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 10/2566 ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 (Pass as in the announcement No. 10/2023 on February 1, 2023) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) ตัวแบบอนุกรมเวลาสำหรับพยากรณ์จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในประเทศไทย 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) TIME SERIES MODEL FOR FORECASTING THE NUMBER OF DENGUE CASES IN THAILAND 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 18 พฤษภาคม 2564
D อนุมัติเค้าโครง 8 มิถุนายน 2564
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. เชษฐา งามจรัส คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ที่ 90/2563 ลว. 20 พค 63
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-