2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 625110075-8  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ภควีนิต เพ็งพันธ์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss PAKAWEENIT PHENGPHAN
    คณะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
แผนการศึกษา สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (<strong>ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น</strong><strong>&nbsp;(ฉบับที่ 94/2562) ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2562</strong> &nbsp;) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ในนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตอำเภอชายแดนของจังหวัดศรีสะเกษ 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) Factors Associated with Risk Behavior to Pregnant among the Female high school Students living in the Border Districts of Sisaket province. 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง 24 มกราคม 2564
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. รุจิรา ดวงสงค์ คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 147/2563 ลว.21 ก.ค 2563
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-