2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 625130017-0  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ณัฐธิดา เร่งพัฒนกิจ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss NUTTIDA RENGPATTANAKIJ
    คณะ คณะทันตแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา ทันตกรรมประดิษฐ์ หลักสูตรนานาชาติ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 102/2562 ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) ผลของการเผาแช่พอร์ซเลนทันตกรรมต่อความต้านทานการแตกหักระหว่างพื้นผิวของวัสดุโลหะผสมและเซรามิคชนิดกลึง 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) Effect of Immersed Sintering of Porcelain upon Interfacial Fracture Toughness of CAD-Milled Metal-Ceramic Alloy 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 13 มีนาคม 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. นิวัตร จันทร์เทวี คำสั่งคณะทันตแพทยศาสตร์ที่ 297/2562 ลว. 3 ธค 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อผลงานที่นำเสนอ Effect of Opaque Porcelain Firing Temperature and Holding Time upon Interfacial Fracture Toughness of Milling Metal-Ceramic Alloys.  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 
ชื่อการประชุม The 5th National and International Research Conference 2022: NIRC V 2022 “Universities for Local Development Based on Sustainable Development Goals” 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 14 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2565  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Graduate School, Buriram Rajabhat University 
สถานที่จัดประชุม Buriram Rajabhat University  จังหวัด/รัฐ Buriram Province 
Proceeding Paper Volume 2022  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 22-33  Proceeding Paper Editors/edition/publisher Graduate School, Buriram Rajabhat University 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper