2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 625130022-7  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ชุติกาญจน์ จรัลพงศ์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss CHUTIKARN JARALPONG
    คณะ คณะทันตแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา ทันตกรรมประดิษฐ์ หลักสูตรนานาชาติ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 102/2562 ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) ผลของการเปรียบเทียบเวลาและอุณหภูมิที่แตกต่างกันในการเผาต่อความแข็งแรงภาคดัดขวางและความโปร่งใสของเซอร์โคเนียชนิดแท่ง 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) Effect of different sintering times and temperatures on flexural strength and translucency of monolithic zirconia 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 11 มีนาคม 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. นิวัตร จันทร์เทวี คำสั่งคณะทันตแพทยศาสตร์ที่ 296/2562 ลว 3 ธค 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-