2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 625150008-9  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. จันทนา ศรีพราว ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss JUNTANA SRIPROW
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา พิษวิทยา  คณะ คณะเภสัชศาสตร์ 
แผนการศึกษา พิษวิทยา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย)  
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ)  
รายละเอียด วพ 
รายการติดตาม
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ปราโมทย์ มหคุณากร คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 408/2562 ลว.6 ธค.2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. สุพัตรา ปรศุพัฒนา คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 32/2563 ลว.4 กพ.2563