2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 625150009-7  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. จีรวรรณ คำภูเวียง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss JEERAWAN KHUMPHUWIANG
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา การจัดการเภสัชกรรม  คณะ คณะเภสัชศาสตร์ 
แผนการศึกษา การจัดการเภสัชกรรม แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ณ คลินิกหมอครอบครัว ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Development of service systems for diabetics and hypertension at Primary Care Cluster (PCC) Ban Kham, Nam Phong District, Khon Kaen Province 
รายละเอียด วพ 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 4 พฤศจิกายน 2563
D อนุมัติเค้าโครง 18 พฤศจิกายน 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 141/2562 ลว.18 พค.2563
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-