2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 625150015-2  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) Miss WAI MIE MIE HLAING ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss WAI MIE MIE HLAING
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะเภสัชศาสตร์ 
แผนการศึกษา เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ แผน ก แบบ ก 1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 144/2562 ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) วิธีวัดสีอาร์จีบีสำหรับการวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับเลโวซิทีริซีนไฮโดรคลอไรด์แบบเม็ด 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) RGB colorimetric method for the quantitative analysis of levocetirizine dihydrochloride in tablets 
รายละเอียด วพ 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 10 มีนาคม 2563
D อนุมัติเค้าโครง 15 มีนาคม 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. วิรัช เรืองศรีตระกูล คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 237/2562 ลว.24 กค.2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-