2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 625150018-6  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย บรรณสรณ์ เตชะจำเริญสุข ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. BUNNASORN TECHAJUMLERNSUK
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา การจัดการเภสัชกรรม  คณะ คณะเภสัชศาสตร์ 
แผนการศึกษา การจัดการเภสัชกรรม แผน ก แบบ ก 1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 52/2564 ประกาศ ณ วันที่ 16 เมษายน 2564 (Pass as in the announcement No. 52/2021 on April 16, 2021)) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ความต้องการและรูปแบบการพัฒนาเภสัชกรเฉพาะทาง ในงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล ประเทศไทย 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Need and development model for pharmacy specialists in hospital pharmacy, Thailand 
รายละเอียด วพ 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 26 กุมภาพันธ์ 2563
D อนุมัติเค้าโครง 24 มีนาคม 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 306/2562 ลว.30 สค.2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-