2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 625150018-6  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย บรรณสรณ์ เตชะจำเริญสุข ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. BUNNASORN TECHAJUMLERNSUK
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา การจัดการเภสัชกรรม  คณะ คณะเภสัชศาสตร์ 
แผนการศึกษา การจัดการเภสัชกรรม แผน ก แบบ ก 1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ความต้องการและรูปแบบการพัฒนาเภสัชกรเฉพาะทาง ในงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล ประเทศไทย 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Need and development model for pharmacy specialists in hospital pharmacy, Thailand 
รายละเอียด วพ 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 26 กุมภาพันธ์ 2563
D อนุมัติเค้าโครง 24 มีนาคม 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 306/2562 ลว.30 สค.2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-