2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 625150019-4  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ปิยะพันธ์ จำเริญขจรสุข ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss PIYAPAN JAMROENKHAJONSUK
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา การจัดการเภสัชกรรม  คณะ คณะเภสัชศาสตร์ 
แผนการศึกษา การจัดการเภสัชกรรม แผน ก แบบ ก 1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การศึกษาการพยากรณ์ในการบริหารคลังยาโรงพยาบาลสบปราบ 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) The Study of Demand Forecasting in Drug Inventory Management at Sopprab Hospital 
รายละเอียด วพ 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 26 กุมภาพันธ์ 2563
D อนุมัติเค้าโครง 24 มีนาคม 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 305/2562 ลว.30 สค.2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-