2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 625150030-6  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาง วราภรณ์ โชติธนานุรักษ์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mrs. WARAPORN CHOTTANANURAK
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา การจัดการเภสัชกรรม  คณะ คณะเภสัชศาสตร์ 
แผนการศึกษา การจัดการเภสัชกรรม แผน ก แบบ ก 1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 37/2564 ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม 2564 (Pass as in the announcement No. 37/2021 on March 18, 2021)) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การประเมินโครงการ NCD Delivery โรงพยาบาลพาน 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) THE EVALUATION OF NCD DELIVERY PROJECT AT PHAN HOSPITAL 
รายละเอียด วพ 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 1 ตุลาคม 2563
D อนุมัติเค้าโครง 27 ตุลาคม 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 409/2562 ลว.9 ธันวาคม 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-