2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 625180002-3  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ 
ชือนามสกุล(ไทย) Miss BIETHEE RANI SARKER ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss BIETHEE RANI SARKER
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ทุกภาควิชาสอนร่วมกัน  คณะ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ (นานาชาติ) แผน ก แบบ ก 1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 141/2562 ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ความชุกของโมเลกุลของการติดเชื้อ Anaplasma platys ในสุนัขในขอนแก่น 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Molecular prevelance of Anaplasma platys infection in dogs in khon kaen 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. วีรพล ทวีนันท์ คำสั่งที่ 208/2562 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. สมบูรณ์ แสงมณีเดช คำสั่งที่ 90/2563 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563