2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 625210030-3  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ทานวัตร ศิลา ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. TANAVAT SILA
    คณะ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
แผนการศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์ แผน ข  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา     
 
 
การศึกษาอิสระ
ชื่อการศึกษาอิสระ(ไทย) การจัดการโลจิสติกส์และประสิทธิภาพทางธุรกิจของร้านขายสินค้าขายส่งประเภทสินค้าแอลกอฮอล์ กรณีศึกษา : ร้านขายสินค้า ABC ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี 
ชื่อการศึกษาอิสระ(อังกฤษ) Logistics and Business Efficiency Management of Alcohol Wholesale Stores Case Study : ABC shop in Udon Thani Municipality 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 19 กุมภาพันธ์ 2564 ตามประกาศคณะฯ ที่ 49/2563 ลว.31 ส.ค. 63
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 19 กุมภาพันธ์ 2564 สอบผ่าน ตามประกาศคณะ 35/2564 ลว 31 มี.ค.64
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 31 พฤษภาคม 2565 ตามคำสั่งคณะที่ 116/2565 ลว.27 พ.ค.65
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 31 พฤษภาคม 2565 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 4 กรกฎาคม 2565 ผ่านระบบ GS form
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. กฤตพา แสนชัยธร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-