2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 625210039-5  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. จุฬาลักษณ์ ภูริพันธุ์ภิญโญ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss JULALUCK PHURIPANPINYO
    คณะ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
แผนการศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการเงิน แผน ข  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 89/2564 ประกาศ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2564) (Pass as in the announcement No. 89/2021 on July 2, 2021) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
การศึกษาอิสระ
ชื่อการศึกษาอิสระ(ไทย)  
ชื่อการศึกษาอิสระ(อังกฤษ)  
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 20 มีนาคม 2564 ตามประกาศคณะฯ ที่ 49/2563 ลว. 31 ส.ค.63
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 31 มีนาคม 2564 (ครั้งที่ 1) สอบผ่าน ตามประกาศคณะ 35/2564 ลว 31 มี.ค.64
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. พลอยไพลิน กิจกสิวัฒน์ คำสั่งคณะฯ ที่ 163/2563 ลว.14 กรกฎาคม 2563
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-