2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 625220003-0  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย สุนทร ฝ่ายที ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. SOONTHON FAYTEE
    คณะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 159/2563 ประกาศ ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2563) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การใช้ภูมิปัญญารักษาผู้ป่วยด้วยพืชสมุนไพร : กรณีศึกษาหมอยาพื้นบ้าน สู่การประพันธ์กลอนลำ 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) Use of Wisdom Heal the Siick with Medicinal Plant: A Case Study Folk Medicine for Composing Klonm Lam 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
A ยื่นเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ 7 เมษายน 2563 ผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 24 มีนาคม 2564
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 1 ตุลาคม 2564
F แจ้งผลสอบ 5 ตุลาคม 2564 Good
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 18 พฤศจิกายน 2564 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. หอมหวล บัวระภา คำสั่งคณะที่ 128/2563 วันที่ 1 มิถุนายน 2563
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อผลงานที่นำเสนอ การใช้ภูมิปัญญารักษาผู้ป่วยด้วยพืชสมุนไพร:กรณีศึกษาหมอยาพื้นบ้านสู่การประพันธ์กลอนลำ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 20 สิงหาคม 2564 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ศิลปกรรมวิจัย ประจำปี2564  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 20 สิงหาคม 2564 ถึง 21 สิงหาคม 2564  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม คณะศิลปกรรมศาสตร์  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume 2564  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 949-959  Proceeding Paper Editors/edition/publisher คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper